Polityka prywatności

O nas
 
Administratorem danych osobowych jest P.H.U. PARKAN-OGRODZENIA-Paweł Jakuczek z siedzibą w Opole przy ul. Koszalińska 23/5, 45-317 Opole (zwany dalej: „PARKAN”).
 
 

Postanowienia ogólne

 

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych Klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.

 

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Opracowujemy polityki i procedury, organizujemy szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym zakresie.

 

Skąd mamy Państwa dane osobowe

 

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa poprzez złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz podczas bezpośrednich kontaktów, np. w czasie targów branżowych. Celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu oraz przedstawienia oferty, w szczególności w zakresie dokumentacji projektowych wielobranżowych projektów drogowych, docelowej i tymczasowej organizacji ruchu.

 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe

 

Dane osobowe pozyskane od Państwa służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową, by zapewnić aktualne informacje o naszych produktach i usługach. Jako pracodawca, przetwarzamy dane osobowe pracowników.

 

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

 

Zapewniamy, aby dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 

 1. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;
 2. na podstawie podjętych przez Państwa działań przed zawarciem umowy lub w celu jej zawarcia, a następnie w celu wykonania postanowień zawartej umowy;
 3. w celu  wypełnienia ciążącego na nas obowiązku;
 4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@parkan.net.pl.

 

Jakie prawa Państwu przysługują

 

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Państwem komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:

 • dostępu do danych;
 • usunięcia danych;
 • przenoszenia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • sprostowania;
 • sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody.

 

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy

 

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy te podmioty i zawieramy właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

Upoważnienia

 

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa unijnego lub krajowego.

 

Pliki cookies

 

Korzystając z serwisów wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie przez PARKAN cookies, powinni je Państwo zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

Cookies – ciasteczka zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

 

Informujemy, że PARKAN nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.